Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Đăng Phong

Xem chi tiết

Hội đồng thành viên : 03 người

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành quản trị Công ty. Tham gia trực tiếp điều hành kinh doanh Công ty.

Ban Giám đốc:

Bao gồm 01 Giám đốc và 01 phó Giám đốc

Giám đốc điều hành, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng Thành viên bổ nhiệm.

* Chức năng nhiệm vụ: Hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đăng Phong

Phòng kế hoạch thị trường: 10 người

Đều có trình độ từ Cao đẳng đến Đại học.

* Chức năng nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty. Trên cơ sở kế hoạch của các phòng, của các đơn vị thành viên tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể của  công ty bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng và đầu tư  và các kế hoạch liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tham khảo ý kiến của các phòng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dự trữ lưu thông, kế hoạch nhập, xuất dự trữ, tài chính  và các kế hoạch khác của Công ty trình  Giám đốc.

Dự báo thường xuyên về cung cầu, giá cả hàng hoá thị trường kinh doanh của Công ty.

Cân đối lực lượng hàng hoá và có kế hoạch điều hoà hợp lý trong  thị trường đạt hiệu quả kinh doanh trong toàn Công ty.

Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống kê trong toàn bộ Công ty để tổng hợp báo cáo thường xuyên theo định kỳ lên Giám đốc hoặc báo cáo đột xuất khi  Giám đốc yêu cầu.

Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Làm báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng và hàng năm của Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh toàn công ty và trực tiếp tổ chức kinh doanh trên thị trường để thực hiện kế hoạch của  công ty.

Thực hiện các Hợp đồng kinh tế bằng . Khi được uỷ quyền được phép ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hoá, vận tải, ..bao bì để tạo điều kiện chủ động với thị trường nâng cao hoạt động kinh doanh.

Căn cứ kế hoạch của công ty triển khai lực lượng  hoạt động kinh doanh .

Mở rộng thị trường nội địa, bảo đảm kết hợp với  Xuất nhập khẩu khai thác các nguồn hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC